Kontseptsioon

Lasteaed MEIE on kaasaegne lasteaed, mis on valmis väljakutseteks seoses tänapäevase tehnoloogia kiire arenguga.

Digitehnoloogiad ja digipädevus ≠ mängud ekraanil ehk robootika.
Tänapäevases meediamaailmas etendavad digitehnoloogiad tohutu suurt rolli meie elus. See nakatab mitte ainult täiskasvanuid, vaid ka lapsi ja seda juba varases lapseeas. Seetõttu on oluline, et eelkooliealised lapsed hakkaksid põhilisi digioskusi omandama just selles eas.

Mis on eelkooliealise lapse digipädevus? Kuidas neid digipädevusi arendada? Kuid, kas on täiskasvanutel olemas vastavad digipädevused ja vatav oskus aidata lapsel mõista infotehnoloogia maailma?

Kõik need küsimused on lisatud uude haridusstrateegiasse (Koolieelse lasteasutuse seadus. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035)

Meie käime ajaga kaasas ja loome Lasteaias MEIE tulevikku juba praegu, lülitades eelkooliealiste laste õppekavasse digipädevuste omandamise.

Tehnoloogia – see on vahend õpieesmärkide saavutamiseks.

Seetõttu meie õpingute eesmärk on – omandada põhilised digioskused
koolitada pädevat ja teadlikku "kasutajat" Teadlik kasutaja on:
 • Mõistev kasutaja
 • Loov kasutaja
 • Kriitiliselt mõtlev kasutaja
1
Esiteks, digitehnoloogia abil saavad lapsed ligipääsu haridusressurssidele, mis aitavad neid õppetöös. Näiteks saavad lapsed arvutimängude või õppematerjalide abil õppida matemaatikat, eesti keelt, inglise keelt, ümbritsevat maailma, arendada kõneoskust.
2
Teiseks, digitehnoloogiad aitavad arendada laste loovust ja sotsiaalseid oskusi. Näiteks erinevate rakenduste kasutamine animafilmide loomisel arendab kujutlusvõimet ja loovust, peenmotoorikat, järjestikuste toimingute oskust, kõnet mis tahes keeles, emotsionaalset sfääri ja meeskonnatöö oskust.
3
Kolmandaks, digipädevuste olemasolu võib tõsta laste turvalisust internetis. Lapsel, kes oskab turvaliselt internetti kasutada, ei ole ohtu sattuda soovimatutesse olukordadesse ega saada küberkiusamise ohvriks.
4
Kokkuvõttes, digipädevuste tundmine suurendab lapse eduvõimalusi tulevikus, mil tehnoloogia muutub erinevates tegevusvaldkondades aina olulisemaks. Seega digipädevuste arendamine eelkoolieas on oluline samm lapse digimaailmas kohanemise kasvu suunas.
Lasteaias MEIE õppimise tulemusena teie laps:
 1. oskab kasutada probleemide lahendamiseks sobivaid digitaalseid vahendeid ja meetodeid;
 2. teab digitehnoloogiate ja interneti turvalise kasutamise põhimõtteid ning oskab nimetada digikeskkonnas peituvaid ohte;
 3. oskab sihipäraselt ja heaperemehelikult kasutada digivahendeid;
 4. oskab kasutada ja juhtida lihtsamaid robotseadmeid;
 5. loob digitaalset sisu (fotod, heli, video, animatsioon);
 6. omab praktilise, tunnetusliku, loomingulise tegevuse kogemust kaasaegse tarkvaraga.
Klassikalise kaasaegse koolieelse lasteasutusena pakume lisaks uutele infotehnoloogiatele:
 • Koolitusprogramme vastavalt EV Haridusministeeriumi poolt välja töötatud kavale
 • Inglise klubi
 • Eesti keel
 • Male
 • Koreograafia
 • Ökoloogiakool
 • Teatri- ja muusikastuudio
© All Rights Reserved. MEIE digilasteaed / lastehoid
Filianex OÜ, reg. 11329996